หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. ชายชาญ วงศ์ภักดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2558

2. ณัชปภา โพธิ์พุ่ม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.Ed. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559

3. ธนู ศรีทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2559
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A. (English) Kurukshretra University, India 2540
ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2559

4. ปัญวลี เสริมทรัพย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544

5. พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (ฝอยจันทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Nagpur University India 2550
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) Nagpur University, India 2536
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Nagpur University, India 2540