หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พรหมเรศ แก้วโมลา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Magadh University 2554
ปริญญาตรี พุทธศาสบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต นเรศวร 2542

2. พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม บังเมฆ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Magadh University, India 2554
ปริญญาตรี พุทธศาสบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เชียงใหม่ 2548
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2554

3. รวีโรจน์ ศรีคำภา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543

4. พระราชเขมากร (ประยุทธ วงศ์ยศ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Magadh University 2551
ปริญญาตรี พุทธศาสบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท จิตวิทยา Mysore University 2541
บาลี ป.ธ.๙