หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 2532
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2542
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2554

2. ชลธิชา จิรภัคพงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 2540
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557

3. นวัชโรจน์ อินเต็ม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๖
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542

4. ปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553

5. อรอนงค์ วูวงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 2536
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2543
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Psychology Magadh University 2011