หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. อาจารย์ อรอนงค์ วูวงศ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Psychology Magadh University 2554

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวัชโรจน์ อินเต็ม

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธิชา จิรภัคพงค์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557

5. อาจารย์ ปุญยวีร์ มงคงพิพัฒน์พร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553