หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. พงศ์พิชิต อะทะเสน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2553
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556

2. พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองและการปกครอง เชียงใหม่ 2544
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2538
ปริญญาเอก Docter of Philosophy Political Science Banaras Hindu University 2010

3. นายสมจิต ขอนวงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ปริญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2538
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2543
ปริญญาเอก ปริญญาเอก Political sciences Magadh University 2011

4. สายัณห์ อินนันใจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 2539
ปริญญาเอก Ph.D. Sociology Dr.B.Ambetgar Marathawada University 2003
ปริญญาโท SOCIOLOGY Sociology MYSORE 1999

5. ศาณิวัชร์ สุวรรณสวัสดิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2547
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ 2545

6. นายนิติพงษ์ กาวีวล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555
ปริญญาโท สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559