หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. สายพิน รุ่งวัฒนะกิจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.Ed. การสอนภาษาอังกฤษ Avondale College Australia 2543
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ 2521

2. ชุมพล ปานเกตุ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอักกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2514
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2512

3. นพรัตน์ รัตนวงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 2557
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555

4. ไพรัช ปานเกตุ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนภาษาอักกฤษ สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ 2546

5. เสริมศิลป์ สุภเมธีสกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต ราชภัฎอุตรดิตถ์ 2536
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546

6. นางสุมณเฑียร แก่นมณี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2519
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2524

7. นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสบัณฑิต ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ Mysore 2540

8. นายปัญญา สุนันตา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาโท Master of Arts literature and linguistics Banaras Hindu University 2014
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต Public Administration มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559