หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ เสริมศิลป์ สุภเมธีสกุล

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546

2. รองศาสตราจารย์ ชุมพล ปานเกตุ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ค.ม. การสอนภาษาอักกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2514

3. อาจารย์ จำปา เทียมทินกฤต

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.Ed. การสอนภาษาอังกฤษ Avondale College Australia 2543

4. อาจารย์ ไพรัช ปานเกตุ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ค.ม. การสอนภาษาอักกฤษ สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ 2546

5. อาจารย์ นพรัตน์ รัตนวงศ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ค.ม. หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 2557