หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระ วิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

2. พระครูธรรมธร ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน (วงศ์ษา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pali University of Pune, India 2549

3. พระครูศรีปริยัติยาภิวัฒน์ (วิจิตร) นิลขันธ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pali University of Pune 2545

4. พระครูสิริสุตาภรณ์ (วีระ ปามั่น)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

5. พระมหา ณัฐกิตติ อนารโท (ผุยเหง้า)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558