หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ดร. บรรยวัสถ์ ฝางคำ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช 2548
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา ราชภัฏอุบลราชธานี 2557
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536

2. พระใบฎีกา สุพจน์ ตปสีโล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช 2545

3. พระอธิการบัญชา เขมวีโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A. Psychology Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University 2540
ปริญญาเอก Ph.D. Psychology Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University 2550

4. สุพิมล ศรศักดา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาสารคาม 2547

5. นายพูลศักดิ์ หอมสมบัติ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ราชธานี 2555
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ราชธานี 2553