หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. บรรยวัสถ์ ฝางคำ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช 2548
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2557
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา ราชภัฏอุบลราชธานี 2557
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536

2. อาจารย์ พระใบฎีกา สุพจน์ ตปสีโล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช 2545
ปริญญาเอก Ph.D.(Educational Administration) Educational Administration Adomson 2560

3. อาจารย์ พระอธิการบัญชา เขมวีโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Psychology Clinical Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University 2549
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A. Psychology Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University 2540
ปริญญาเอก Ph.D. Psychology Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University 2550

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิมล ศรศักดา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาสารคาม 2547
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาสารคาม 2547

5. พูลศักดิ์ หอมสมบัติ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ราชธานี 2555