หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

1. ดร.สิปป์มงคล ป้องภา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) พุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา นานาชาติ) พุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
บาลี น.ธ.เอก, ป.ธ. 4
ปริญญาเอก Ph.D.(บาลีปรากิต) บาลีปรากิต RTM.NAGPUR UNIVERSITY 2557

2. ดร.นคร จันทราช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี น.ธ.เอก, ป.ธ. 6
ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมศึกษา) ครุศาสตร์ เอกการสอนสังคม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2550
ปริญญาโท ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนา) ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 2553
ปริญญาเอก พธ.ด. (ปรัชญา) ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

3. พระ สฤทธิ์ สุมโน (บุญใหญ่)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2549
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2554

4. พระ สุภาพร เตชธโร (เสนคำสอน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. (ปรัชญา) ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2553
ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมศึกษา) ครุศาสตร์ เอกการสอนสังคม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 2549

5. พระครูสุเขตวุฒิคุณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547