หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. พระ สังวาน เขมปญฺโญ สายเนตร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 2549

2. พระ สิริชัย ธมฺมจาโร สายสิงห์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551

3. ว่าที่ร้อยตรี ส่งศักดิ์ บุญจำรูญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2526

4. สมนึก จันทร์โสดา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518
ปริญญาโท Master of Arts Rural Social Development (Civic Participation) University of Reading 2525

5. พระสมพล สมาจาโร (ชัญถาวร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553