หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. กวีพล ศรีหะมงคล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พธ.ม.(ภาษาศาสตร์) ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
บาลี เปรียญธรรม 7 ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

2. พระมหา สุริยัน อุตฺตโร (บึงทะเล)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
บาลี เปรียญธรรม 5 ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท พธ.ม.(ภาษาศาสตร์) ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

3. พระมหา ไสว สิริปญฺโญ (เถาว์ยา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พธ.ม.(ภาษาศาสตร์) ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
บาลี เปรียญธรรม 7 ประโยค

4. วารุณี ประไพรเมือง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English For Professional Development สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2558
ปริญญาตรี ศศ.บ.(สาขาการท่องเที่ยว) การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2554

5. นายสิทธิมนต์ ติสันเทียะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English Poona University 2548
บาลี เปรียญธรรม 8 ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาโท M.A. English English Literatuve Babasaheb Ambedkar Marathvada University 2548