หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรวุฒิ มะโนรัตน์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544

2. อาจารย์ ดร.สฤษฎ์ ทองแพง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy & Religion Banaras Hindu University 2555

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์) วชิรญาโณ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Philosophy Madras University 2536

4. อาจารย์ พระมหา เจิม สุวโจ (สุกรรณ์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543

5. อาจารย์ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) ทำนา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543