หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

1. ไกรวุฒิ มะโนรัตน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538

2. ดร.คงสฤษฎ์ แพงทรัพย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy & Religion Banaras Hindu University 2555
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท Master of Arts Philosophy and Religion Banaras Hindu University 2550

3. พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์) วชิรญาโณ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy India Philosophy University of Madras 2536
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2526
ปริญญาโท Master of Arts India Philosophy University of Madras 2528

4. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) ทำนา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
บาลี ป.ธ.6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5. พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม (ทาทอง),ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Magadh University, India 2545
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย