หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ เกริก พิสัยพันธ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2553
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว รังสิต 2545

2. อาจารย์ เกียรติศักดิ์ บุตรราช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English Pune 2548
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545

3. อาจารย์ พระมหาเอกชัย อธิปัญโญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท Master of Arts Linguistics BANARAS HINDU 2549
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Linguistics Linguistics Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur 2558
บาลี ประโยค 4

4. อาจารย์ พระศรีวิสุทธิมุนี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ อุุบลราชธานี 2552

5. อาจารย์ พระมหา สิงห์ณรงค์ สิรินฺทรเมธี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ประโยค 4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท Master of Arts English Pune 2550
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in English English Pune 2557