หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. อาจารย์ พระ สวาท ธมฺมรโส (สืบพันธ์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Social Sciences Magadh Uuniversity 2554

2. อาจารย์ ดร. เสรี ศรีงาม

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Religion and Philosophy Banaras Hindu University 2552

3. อาจารย์ พระมหา สุพัตร์ วชิราวุโธ (วชิรประทีป)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pali & Buddhism Pune University 2554

4. อาจารย์ พระ ยุทธนา อธิจิตฺโต (พูลเพิ่ม)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Banaras Hindu University 2553

5. อาจารย์ ดร. ประวิทย์ บุญใจ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Chaudhary Charan Singh University 2553