หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. ดร. ประวิทย์ บุญใจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Chaudhary Charan Singh University 2553
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยบานารัสฮินดู 2005

2. พระ ยุทธนา อธิจิตฺโต (พูลเพิ่ม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Banaras Hindu University 2553
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0
ปริญญาโท Master of Arts Philosophy&Religion Banaras Hindu University 2004
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Philosophy&Religion Banaras Hindu University 2010
ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยกัลกาตาร์ 2010

3. พระมหา สุพัตร์ วชิราวุโธ (วชิรประทีป)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pali & Buddhism Pune University 2554
ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ภาษาบาลี (Pali) University of Pene มหาวิทยาลัยปูเน่ 2011
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต การศึกษาจริยศาสตร์ (Ethical studies) มหาวิทยาลัยมหิดล 0
บาลี เปรียญธรรม เก้า ประโยค

4. ดร.สงวน หล้าโพนทัน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Arts Philosophy มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2547
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
บาลี ป.ธ.6

5. ดร.เสรี ศรีงาม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. ๔
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1992
ปริญญาโท ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาและศาสนา ิิิB.H.U.VARANASI U.P. INDIA 1995
ปริญญาเอก ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาและศาสนา B.H.U. VARANASI U.P. INDIA 2008