หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. อาจารย์ ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2553
ปริญญาโท ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553

2. อาจารย์ ณัฐกานต์ หงษ์กุลเศรษฐ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557

3. อาจารย์ ดร. พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Political Science) Magadh University 2550

4. อาจารย์ ดร. พิชิต ปุริมาตร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระ ปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท (เลิศเกียรติธรรม)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Science) Magadh University 2554