หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. จำนงค์ ปุผาลา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาตรี พธ.บ การบริหารการศึกษา มจร 2530
ปริญญาโท M.A. Linguistics ไมซอร์ 2535

2. ดร. ประพันธ์ นึกกระโทก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาตรี พธ.บ. พระพุทธศาสนา มจร. 2536
ปริญญาโท M.A. Linguistics Nagpur 2540
ปริญญาเอก ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มจร 2558

3. ผศ.ดร. สุรพงษ์ คงสัตย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
บาลี ป.ธ. 4
ปริญญาตรี พธ.บ. ภาษาอังกฤษ มจร 2537
ปริญญาโท M.A. Linguistics Nagpur 2540
ปริญญาเอก ปร.ด. Cultural Science มหาสารคาม 2552

4. พระ สิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท (พรมสิทธิ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
บาลี นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาตรี พธ.บ. ภาษาอังกฤษ มจร 2553
ปริญญาโท พธ.ม. ภาษาศาสตร์ มจร 2556

5. ดร.ยุทะนา พูนเกิดมะเริง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies Magadh University 2550
บาลี ป.ธ. 4
ปริญญาตรี พธ.บ
ปริญญาตรี พธ.บ. การสอนสังคม มจร 2538
ปริญญาโท M.A. Linguistics Nagpur 2545
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist studies มคธ 2550