หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. นางสาวเบญญาภา จิตมั่นคงภักดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2550
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 2556

2. พระครููใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท (ประกิ่ง),ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 2533
ปริญญาโท M.A. (Sanskrit Literature) Sanskrit Literature) ฺBanaras Hindu University lndia 2539
ปริญญาเอก Ph.D.(Sanskrit) Sanskrit ิBanaras Hindu University lndia 2542

3. ดร.มนัสพล ยังทะเล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง พืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 2547
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 2553
ปริญญาเอก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560

4. พระครูภัทรจิตตาภรณ์,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 2554
ปริญญาเอก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560
ปริญญาโท ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 2555
บาลี บาลีประโยคหนึึ่ง-สอง

5. พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ (พรเลิศ ไกรจรัส)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี บาลีประโยคหนึ่ง-สอง
ปริญญาตรี ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 2555
ปริญญาโท ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 2557