หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. อาจารย์ เฉลิม เขื่อนทองหลาง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547

2. รองศาสตราจารย์ ละออง จันทร์เจริญ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2526

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา ปานุทัย

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2520

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ปิยวิทย์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ค.ม. การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522

5. อาจารย์ อัมพร เจือจันทร์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546