หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

1. อาจารย์ พระ ไพรัตน์ รตนโชโต (เอิบสำโรง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. อาจารย์ พระครูสังฆรักษ์ สวัสดิ์ อภินนฺโท (ขันติธรรม)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

3. อาจารย์ พระครู อินทร์นุช สุวณฺโณ (บุญต้อง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

4. อาจารย์ ไพวรรณ ปุริมาตร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท บธ.ม. สถาบันราชภัฎนครราชสีมา 2557

5. อาจารย์ ภูดิส นอขุนทด

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2553