หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. รองศาสตราจารย์ พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ/ ฮาดภักดี)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Buddhist Studies) Magadh University 2549

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูสุธีคัมภีรญาณ (ประมวล ฐานทตฺโต/ บุลาลม)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Pali & Buddhist studies Banaras Hindu University 2549

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหา มิตร ฐิตปญฺโญ/ วันยาว

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist studies) University of Delhi 2552

4. อาจารย์ พระมหา ดาวสยาม วชิรปญฺโญ (กล้าลอด)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Pali&Theravada Sampur na nanda Sanskrit University 2553

5. รองศาสตราจารย์ ดร. โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551