หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูสุธีคัมภีรญาณ ,ผศ.ดร.(ประมวล ฐานทตฺโต/ บุลาลม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 6 ประโยค
ปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาคปูร์ 2542
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร./ วันยาว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Buddhist studies University of Delhi 2009
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547

3. รองศาสตราจารย์ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ. (สุกันยา อรุโณ/ฮาดภักดี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy พระพุทธศาสนา Magadh University 2549
ปริญญาตรี พธ.บ พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหา ดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. (กล้าลอด)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pali&Theravada Sampur na nanda Sanskrit University 2553
บาลี เปรียญธรรม 6 ประโยค
ปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาโท สันสกฤต สันสกฤต Banaras Hindu U. 2544

5. รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2528
ปริญญาโท M.A. Buddhist studies Magadh University 2545
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
บาลี เปรียญธรรม 7 ประโยค