หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย พังหมื่นไว)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Philosophy) Pune University 2545

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิน ทองปั้น

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Philosophy) Banaras Hindu University, India 2542

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Philosophy) Magadh University 2546

4. อาจารย์ ดร. พุทธชาติ คำสำโรง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Sociology) Magadh University 2555

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัส ลีกา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Sociology) Magadh University 2549