หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ ,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554
บาลี เปรียญธรรม 6 ประโยค
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2524
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2546
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 2544
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2546
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553
บาลี เปรียญธรรม 4 ประโยค

2. ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 2524
บาลี เปรียญธรรม 5 ประโยค
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต กษ.ม.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554

3. ดร.นาคพล เกินชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Education Administration Adamson University 2544
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต กศ.บ.(คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 2515
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2531
ปริญญาเอก Ph.D.(Educational Administration) Ph.D.(Educational Administration) Adamson University 2544

4. พระครูอดุลสีลาภรณ์,ดร. (สมพร สีลวํโส/สุริโย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554
บาลี เปรียญธรรม 6 ประโยค
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2524
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2546
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 2544
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2546
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553
บาลี เปรียญธรรม 4 ประโยค

5. ดร.สังวาล เพียยุระ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต คบ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2526
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553