หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1. พระครูสโมธานเขตคณารักษ์ ,ดร. (สมเกียรติ น้อยวัน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554
บาลี เปรียญธรรม 6 ประโยค
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2524
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2546
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 2544
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2546
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553
บาลี เปรียญธรรม 4 ประโยค

2. ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 2524
บาลี เปรียญธรรม 5 ประโยค
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต กษ.ม.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554

3. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร.(บุญช่วย อุ้ยวงค์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2554
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2557
ปริญญาโท ประักาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2552

4. ดร.สุนทร สายคำ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2541
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
ปริญญาเอก พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) Ph.D.(Educational Administration) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาโท ประักาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2544

5. ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2552
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต กศ.บ.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 2524
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 2530