หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ดร.อุทัย วรเมธีศรีสกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม ๗ ปรโยค
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541

2. ดร.สุภาพร บัวช่วย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Social Studies Magadh University 2551
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2526

3. อาจารย์บุญส่ง นาแสวง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (สังคมศึกษา) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2532

4. อาจารย์สิทธิพล เวียงธรรม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2530
บาลี ปธ.4

5. อาจารย์อนุสรณ์ นางทะราช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (การประถมศึกษา) การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2537

6. ผศ.ชอบ ดีสวนโคก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. History University of Baroda India 2520
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มนุษยสงเคราะห์ศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2516
บาลี ปธ.4