หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Science) Magadh University 2553

2. อาจารย์ ดร.สุภาพร บัวช่วย

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Studies) Magadh University 2551

3. อาจารย์ บุญส่ง นาแสวง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548

4. อาจารย์ สิทธิพล เวียงธรรม

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548

5. อาจารย์ อนุสรณ์ นางทะราช

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548