หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหา สำราญ กมฺมสุทฺโธ (โพธิ์กลาง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขาภาษาอังกฤษ University of Pune 2549

2. อาจารย์ ดร. ปัญญา คล้ายเดช

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Political Science) Dr.B.R.Ambedkar University 2551

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุรินทร์ ภู่สกุล

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Political Science) Marathawada University 2546

4. อาจารย์ ดร. สุรพล พรมกุล

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Science) Magadh University 2552

5. อาจารย์ ดร. เยาวนิตย์ เพียงเกษ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Science) Magadh University 2548