หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ณิวัฒนา 2545
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Political Science Dr.B.R.Ambedkar 2550

2. ผศ.ดร. สุรพล พรมกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 5
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ราชภัฏเลย 2544
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Political Science Magadh 2552

3. ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 5
ปริญญาตรี Bachelor of Arts Politics Poona 2521
ปริญญาโท Master of Arts Political Science Marathwada University 2523
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Political Science Marathwada University 2527

4. ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2524
ปริญญาโท Master of Art Entire Politics Poona 2526
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Political Science Magadh 2548

5. อาจารย์จีระ ศรเสนา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การแนะแนวการศึกษา ราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม ขอนแก่น