หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English Pune university 2542
บาลี ๖ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539

2. รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี Class X
ปริญญาตรี BA English Cotton College 1993
ปริญญาโท MA English University of Pune 1996
ปริญญาเอก PhD English Tezpur University 2004

3. พระมหา ประกาศ อาภากโร (โชยราช)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English Pune University 2005
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2003

4. พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท M.A. English University of Pune 2003
ปริญญาเอก Ph.D. English University of Pune 2006

5. พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2001
บาลี 4 ประโยค

6. พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ (จันทร์หอม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ University of Mysore 2004
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
บาลี ึ7 ประโยค