หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English Pune university 2542
บาลี ป.ธ.๖

2. รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี Class X
ปริญญาตรี BA English Cotton College 1993
ปริญญาโท MA English University of Pune 1996
ปริญญาเอก PhD English Tezpur University 2004

3. พระมหา ประกาศ อาภากโร (โชยราช)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English Pune University, India 2548

4. พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English University of Poona 2556
ปริญญาเอก Ph.D. ภาษาอังกฤษ University of Pune 2549

5. พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
บาลี ป.ธ.๔
ปริญญาตรี ป.ตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาล
บาลี ป.ธ.๔.ธ.๔
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 0
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
บาลี ป.ธ.๔.ธ.๔
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 0
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ นเรศวร 0
บาลี เอก
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑฺต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 0
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ นเรศวร 0