หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English Pune university 2542
บาลี ป.ธ.๖

2. รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. English Tezpur Central University 2547

3. อาจารย์ พระมหา ประกาศ อาภากโร (โชยราช)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English Pune University, India 2548

4. อาจารย์ พระมหา สมพงษ์ ปญฺญาธโร (ประภาวะนัง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Teaching English to Speakers of Other Languages University of Sunderland 2556
ปริญญาเอก Ph.D. ภาษาอังกฤษ University of Pune 2549