หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. อาจารย์อดุลย์ หลานวงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาตรี เปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 9 ประโยค แม่กองบาลีสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 2549
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

2. พระมหา นิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต (แสงแก้ว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547

3. พระมหา พิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ (สืบนิสัย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552

4. พระมหา โยธิน โยธิโก,ผศ. (ปัดชาสี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาตรี เปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 9 ประโยค แม่กองบาลีสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548

5. พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ดร. (พันนาวา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม9
ปริญญาตรี เปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 9 ประโยค แม่กองบาลีสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 2546
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต บาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559