หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. (พระมหาสุพล ธมฺมวํโส/ แสนพงษ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา ขอนแก่น 2544
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
บาลี 4

2. พระมหา ปพน กตสาโร (แสงย้อย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2561
ปริญญาโท M.A. Philosophy University of Madras 2543
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
บาลี 6

3. พระมหา ประทีป สญฺญโม (พรมสิทธิ์),ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา ขอนแก่น 2546
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
บาลี 7
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

4. ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา ขอนแก่น 2548
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2561

5. พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. (สุขประเสริฐ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาเอก Faculty of Social Sciences Philosophy R.T.M.Nagpur University 2016