หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. อาจารย์ บัวลัย สุวรรณหาร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกฉัท จารุเมธีชน

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Eastern Languade Banaras Hindu University 2531

3. อาจารย์ ดร. พรสวรรค์ สุวรรณธาดา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปร.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552

4. อาจารย์ พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544

5. อาจารย์ พระ รชต กตปุญฺโญ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2552