หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร (พระมหาณัฐพล เกตุธมฺโม(โพไพ))
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 0
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0

2. พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก (เจตรา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 0

3. อาจารย์บัวลัย สุวรรณหาร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 0

4. ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณธาดา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ (มหาสารคาม) 0
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ (มหาสารคาม) 0
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหา่สารคาม 0

5. พระรชต กตปุญฺโญ (มาตรสอน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2552
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 0

6. อาจารย์สุทธภา อินทรศิลป์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแแก่น 0