หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร,ดร. (พระมหาณัฐพล เกตุธมฺโม(โพไพ))
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543
บาลี เปริยญธรรม 3 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560

2. พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก (เจตรา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
บาลี เปริยญธรรม 4 ประโยค

3. นายนิพนธ์ เหลาหา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร 2524
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543

4. พระรชต กตปุญฺโญ (มาตรสอน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2552
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549

5. นายณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559