หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. อาจารย์ อาเดช อุปนันท์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551

2. อาจารย์ ประเด่น แบนปิง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543

3. อาจารย์ สุบิน จารุวณฺโณ (วันนันตา)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556

4. อาจารย์ ประภัสสร ไชยชนะใหญ่

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ 2529

5. อาจารย์ วุฒิภัทร์ มูลศรี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557