หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. Phra Piyaratana Walmoruwe
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studeies Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2550
ปริญญาตรี Arts pali peradeniya university 2001
ปริญญาโท Graduate School Buddhism MCU 2005
ปริญญาเอก Graduate School Buddhism MCU 2010

2. ดร.สุดารัตน์ บรรเทากุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2550
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554

3. พระเมธีวรญาณ (สายเพชร) วชิรเมธี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. 9
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สุโขทัยธรรมาธิราช 2543
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

4. พิพัฒน์ คงประเสริฐ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Entire Sociology Poona Univerity 2528
บาลี ป.ธ. 8
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา-ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2526
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สังคมวิทยา ปูเน่ 2529

5. สันติ เมืองแสง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
บาลี ป.ธ. 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549

6. พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ (พระมหาศุภชัย เหมือนอินทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Philosophy of Arts Buddhist Studies University of Delhi 2539
ปริญญาตรี พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท Master of Arts Buddhist Studies University of Delhi 2537
บาลี 5

7. พระครูกิตติชัยกาญจน์ (พระมหาจรัล คงคาอยู่)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท Master of Arts Buddhist Studies University of Delhi 2538

8. พระมหาญาณภัทร อติพโล (เทพนม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 4
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิค สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2554

9. พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน (แซ่ตั้ง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559

10. พระเมธีปริยัติวิบูล,ดร. ศิริ สิริธโร (พุ่มน้อย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Buddhist Studies University of Delhi 2554
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท Master of Arts Buddhist Studies University of Delhi 2548
ปริญญาเอก Master of Philosophy Buddhist Studies University of Delhi 2549