หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ดร. เทพประวิณ จันทร์แรง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pali & Buddhist Studies Marathwada University 2543
ปริญญาโท M.A. (Buddhist Studies) Buddhist Studies University of DeIhi 2537
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2548

2. ดร. พูนชัย ปันธิยะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(ศาสนา) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
ปริญญาเอก Ph.D.(Buddhist Studies) Buddhist Studies University of Magadh, 2547

3. พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์) อินฟอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pali & Buddhist Studies University of Marathwada,India 2542
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท M.A.(Philosophy) Philosophy University of Mysore, 2534
บาลี ประโยค ๑-๒

4. พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย) ดูใจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies University of DeIhi, 2540
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท M.A.(Buddhist Studies) Buddhist Studies University of DeIhi, 2536
บาลี ป.ธ.๓
ปริญญาโท M.Phil. (Buddhist Studies) Buddhist Studies University of DeIhi, 2537

5. พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (ดวงจันทร์) บุญเทียม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies University of DeIhi 2550
ปริญญาตรี พธ.บ.(ศาสนา) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M.A. (Buddhist Studies) Buddhist Studies University of DeIhi, 2541
บาลี ป.ธ.๕