หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. อาจารย์ พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย) ดูใจ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist Studies) University of Marathwada 2540

2. อาจารย์ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (ดวงจันทร์) บุญเทียม

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist Studies) University of DeIhi 2550

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนชัย ปันธิยะ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Philosophy) University of Magadh, India 2547

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพประวิณ จันทร์แรง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Pali & Buddhist Studies) University of Mysore, India 2557

5. อาจารย์ พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์) อินฟอง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Pali & Buddhist Studies) University of Marathwada,India 2542