หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ดร. เทพประวิณ จันทร์แรง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pali & Buddhist Studies Marathwada University 2543
ปริญญาโท M.A. (Buddhist Studies) Buddhist Studies University of DeIhi 2537
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2548

2. พระครูประวิตรวรานุยุต,ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pali & Buddhist Studies University of Marathwada,India 2542
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท M.A.(Philosophy) Philosophy University of Mysore, 2534
บาลี ประโยค ๑-๒

3. ดร.วิโรจน์ วิชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาเอก พระพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

4. พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย) ดูใจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies University of DeIhi, 2540
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท M.A.(Buddhist Studies) Buddhist Studies University of DeIhi, 2536
บาลี ป.ธ.๓
ปริญญาโท M.Phil. (Buddhist Studies) Buddhist Studies University of DeIhi, 2537

5. พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (ดวงจันทร์) บุญเทียม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies University of DeIhi 2550
ปริญญาตรี พธ.บ.(ศาสนา) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M.A. (Buddhist Studies) Buddhist Studies University of DeIhi, 2541
บาลี ป.ธ.๕

6. พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 1-2
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์ เอกจริยศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy University of Mysore, India 2556