หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. พระ บุญทรง หมีดำ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2441
ปริญญาโท พระพุทธศาสนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. พระ วิสิทธิ์ วงค์ใส
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy University of Mysore, India 2556
บาลี 1-2
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์ เอกจริยศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาเอก Ph.D. ปรัชญา University of Mysore, India 2556

3. พระครูปริยัติยานุศาสน์ (ไสว) เทพบุญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy University of Patna, India 2536
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี ศาสนาและปรัชญา ศาสนาและปรัชญา University of Kameshvara singh Darabbanga sansarrit 2526
ปริญญาโท พระพุทธศาสนา ปรัชญา University of patna, indai 2529
ปริญญาเอก Philosophy ปรัชญา University of Patna, India 2536

4. พระครูสุนทรสังฆพินิต (เสน่ห์) ปาเมืองมูล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy มหาวิทยาลัยคุรุเกษตร 2550
ปริญญาโท M.A. ปรัชญา University of Delhi, indai 2542
ปริญญาเอก Dh.D. ปรัชญา Kurukshetra University, India 2550
ปริญญาตรี ศาสนา (พธบ.) พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538

5. นายวิโรจน์ วิชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาโท M.A. พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี ปรัชญา ปรัชญา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาเอก พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558