หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. ผศ.พูนชัย ปันธิยะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(ศาสนา) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539

2. พระ วิสิทธิ์ วงค์ใส
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 1-2
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์ เอกจริยศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy University of Mysore, India 2556

3. พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์ อินฟอง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Pali & Buddhist Studies University of Marathwada,India 2542
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท M.A.(Philosophy) Philosophy University of Mysore, 2534
บาลี ประโยค ๑-๒

4. นายวิโรจน์ วิชัย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาเอก พระพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558