หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1. อาจารย์ พระครูสิริบรมธาตูพิทักษ์(อาทิตย์) อธิปญฺโญ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Work) University of Mysore, India 2554

2. อาจารย์ พระครูสาทรธรรมสิทธิ์ (สิทธิพันธ์) เตชธมฺโม (วันสูง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Social work University of Mysore 2540

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ ปอนถิ่น

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Social work University of Mysore 2538

4. อาจารย์ ปุระวิชญ์ วันตา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.S.W. (Social Work) University of Mysore 2545

5. อาจารย์ สังวรณ์ สมบัติใหม่

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2530