หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1. ประเสริฐ ปอนถิ่น
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท M.S.W. Social Work University of Mysore 2538
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 2559

2. ปุระวิชญ์ วันตา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.7
ปริญญาตรี พธ.บ.ครุศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท M.S.W. Social Work University of Mysore 2544

3. พระครูสาทรธรรมสิทธิ์ (สิทธิพันธ์) เตชธมฺโม (วันสูง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท M.A. Social work University of Mysore 2540
ปริญญาโท M.S.W. Social Work University of Mysore 2540

4. พระครูสิริบรมธาตูพิทักษ์(อาทิตย์) อธิปญฺโญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.5
ปริญญาตรี พธ.บ. สังคมวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท M.S.W. Social Work University of Mysore 2544
ปริญญาเอก Ph.D. Social Work Nagpur University 2555

5. สังวรณ์ สมบัติใหม่
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี B.A. (Social Work) Social Work Jamia Millia Islamia. 2517
ปริญญาโท สงคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต สงคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทางการแพทย์ ธรรมศาสตร์ 2530