หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. พระครูสิริปริยัตยาภิรัต,ผศ.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534

2. ณภัทร โพคาวัฒนะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ 2553

3. ณัฐพล ลึกสิงห์แก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2531

4. รุ่งทิพย์ กล้าหาญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534

5. ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Education Magadh university 2554
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2539
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543

6. พระมหาอาวรณ์ ภูริปญฺโญ (ชัยประสิทธิ์) ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
บาลี 6 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
ปริญญาเอก Ph.D. (Examination) MAGADH UNIVERSITY 2558