หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. อาจารย์ ประสาท สุขเกษม

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539

2. อาจารย์ ณัฐพล ลึกสิงห์แก้ว

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545

3. อาจารย์ รุ่งทิพย์ กล้าหาญ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ นิเทศศิลป์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Education magadh university 2554

5. อาจารย์ ณภัทร โพคาวัฒนะ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556