หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรมย์ สีดาคำ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (Sociology) University of Pune 2539

2. อาจารย์ ประไพศิริ สันติทฤษฎีกร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549

3. อาจารย์ พระสมุห์ วัลลภ ฐิตสํวโร (ทาอินทร์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553

4. อาจารย์ ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539

5. อาจารย์ ส่งเสริม แสงทอง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Sociology) University of Pune 2546