หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ประไพศิริ สันติทฤษฎีกร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช 2546

2. พระสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร, ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2559

3. ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ History มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2520
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538

4. ดร.ส่งเสริม แสงทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Sociology University of Pune 2546

5. ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท Master of Arts Sociology University of Puna 2539
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 2559