หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ ดร.เดชา ตาละนึก
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาโท M.A. Linguistics Linguistics University of Mysore 2551
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) Linguistics Jawaharlal Nehru University 2560

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ขันสำโรง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M.A. ( Linguistics) Linguistics Deccan College Pune 2542
ปริญญาเอก Ph.D.(English) English University of Pune 2552

3. อาจารย์ พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ เลาลี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Linguistics University of Delhi,India 2552
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550

4. อาจารย์ ปั่น อะทะเทพ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2530
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) Linguistics University of Mysore 2538

5. อาจารย์ ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๑-๒
ปริญญาตรี พธ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ๑) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท M.A.English English University of Mysore 2548
ปริญญาเอก Ph.D. English Manipur University 2559