หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ Samantha Burman

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ขันสำโรง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. English University of Pune 2552

3. อาจารย์ ทิพย์พนากรณ์ เลาลี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Linguistics ๊University of Delhi,India 2552

4. อาจารย์ ปั่น อะทะเทพ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Linguistics University of Mysore 2541

5. อาจารย์ วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English Lieterature University of Mysore 2548