หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี

1. จิตรเทพ ปิ่นแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. พระพุทธศาสนา มจร 2553
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พธ.บ. พระพุทธศาสนา มจร 2547
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาตรี พธ.บ. พระพุทธศาสนา มจร 2547
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พธ.บ. พระพุทธศาสนา มจร 2547
ปริญญาโท พธ.ม. พระพุทธศาสนา มจร 2553
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาโท พธ.ม. พระพุทธศาสนา มจร 2553

2. เทวัญ เอกจันทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา มจร 2541
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท พธ.ม. พระพุทธศาสนา มจร 2545

3. ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
บาลี ป.ธ.5
ปริญญาตรี พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา มจร 2541
ปริญญาโท พธ.ม. พระพุทธศาสนา 2547

4. พระมหา ดวงรัตน์ ฐิตรตโน (กิจประตานนท์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาโท พธ.ม. พระพุทธศาสนา มจร 2550

5. พระครูสุตพัฒโนดม,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ