หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

1. กฤต ศรียะอาจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
บาลี ป.ธ.๔
ปริญญาตรี พธ.บ. ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539

2. เฉลียว รอดเขียว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต ศิลปากร 2535

3. เสนาะ ผดุงฉัตร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาตรี พธ.บ. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2524
ปริญญาโท Master of Arts Politics University of Poona 1983

4. พระมหา มงคลกานต์ กลางพนม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D พุทธศาสนาและปรัชญาอินเดีย Banaras Hindu University 2555
บาลี ป.ธ.5
ปริญญาตรี ศน.บ. ปรัชญาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท MA ปรัชญาอินเดีย Banaras Hindu University 2547

5. พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที/นักการเรียน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534