หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

1. ดร. พรศิลป์ รัตนชูเดช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต โบราณคดี ศิลปากร 2520
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต โบราณคดี University of Poona 2522
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553

2. พระครูธีรสุตพจน์,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(ศาสนา) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
ปริญญาเอก Ph.D.(Buddhist Studies) ิิBuddhist Studies University of Magadh, 2547

3. ปฏิเวธ เสาว์คง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2550
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์ ศิลปากร 2555

4. พีระพงษ์ ดวงแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปากร 2516
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปากร 2533

5. ธีระพงษ์ จาตุมา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2550
ปริญญาโท พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561