หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ดร. ธีรยุทธ วิสุทธิ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จิตวิทยาคลินิค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2543
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

2. พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก, ดร. (ประชุณหะ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) พุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 2548
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 2552
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 2558

3. ผศ. เยื้อง ปั้นแหน่งเพชร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาโท ศศ.ม ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0

4. ผศ. สมบูรณ์ ตาสนธิ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) อภิธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
บาลี เปรียญธรรม เจ็ด ประโยค (ป.ธ.7)
ปริญญาโท ศษ.ม การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
ปริญญาตรี พธ.บ บาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542

5. สุนทรี สุริยะรังษี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศษ.บ คหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534
ปริญญาโท พธ.ม พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544