หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูสิริปริยัตยาภิรัต(ณรงค์) สิทธิ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา่) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543

2. อาจารย์ ไพศาล ศรีวิชัย

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543

3. อาจารย์ วรพรรณ สิทธิเลิศ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537

4. อาจารย์ ทัศนีพร ประภัสสร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปกร 2532

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญศรี พื้นผาสุข

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.S. (English) BEMIDJI STATE UNIVERSITY 2523