หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระครูโกศลอรรถกิจ.ดร. (ชัยศักดิฺ เปสโล/แซ่ลี้)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2552
ปริญญาเอก ศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช 2558

2. พระครูวิจิตรศีลาจาร.ดร. (ประสิทธิ์ ชาตวณฺโณ/กิติโกฬะ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2557
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2552
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548

3. ผศ.ดร.สิทธิโชค ปาณะศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาอัสสัมชัญ 2541
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2558
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง 2539

4. พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ผศ.ดร. (เทพรัตน์ อริยวํโส/เรืองศรี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532

5. พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ผศ.ดร. อนุกูล อนุวฑฺฒโน (ปานประดิษฐ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2558