หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ พีระศิลป์ บุญทอง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D.(Buddhist Studies) Magadh University 2555

2. ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ละม่อม จันทร์ชื่น

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D.(Buddhist Studies) Magadh University 2555

3. อาจารย์ ณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

4. อาจารย์ พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์) ชาตวณฺโณ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปร.ด.(ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์ 2557

5. อาจารย์ พระครูภาวนาสมาธิคุณ (เอกสาร) สุธีโร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปร.ด.(วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2554