หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. พระครูวินิจธรรมานุกูล พัฒน์ฉิม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช 2553
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช 2544

2. พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา วิทยาลัยศรีโสภณ 2551
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533

3. พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร,ผศ.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา วิทยาลัยศรีโสภณ 2551

4. ดร.มะลิวัลย์ โยธารักษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา วงษ์ชวลิตกุล 2557
ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา ทักษิณ 2541
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา สงขลานครินทร์ 2544

5. พระครูวิจิตรรัตนวัตร จิตร์ภักดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม.สังคมวิทยา สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี พธ.บ.พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555