หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. อาจารย์ ทวีโชค เหรียญไกร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553

2. อาจารย์ ภูริณัฐ บุญญา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2549

3. อาจารย์ พระครู โสภณธรรมประดิษฐ์ (วีระพัฒน์) ฐิตสาโร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท คม. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2556

4. อาจารย์ พระครู พิจิตรศุภการ(กิตติศักดิ์) ฐานิสฺสโร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543

5. อาจารย์ พระมหา สมปอง ฐานิสฺสโร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีโสภณ 2551