หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ทวีโชค เหรียญไกร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช 2553
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548

2. ดร.มะลิวัลย์ โยธารักษ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา ทักษิณ 2541
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา สงขลานครินทร์ 2544
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา วงษ์ชวลิตกุล 2557

3. พระครูวินิจธรรมานุกูล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช 2544
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช 2548

4. พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนการสอน ราชภัฎนครศรีธรรมราช 2556

5. นางสาวธัญณิชา การัยภูมิ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ ราชภัฎนครศรีธรรมราช 2554
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ รามคำแหง 2556