หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ดร.บัญญัติ แพรกปาน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง Tilak Maharashtra Vidyapeeth 2546

2. พระครูรัตนสุตากร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550

3. พระครูวาทีธรรมวิภัช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552

4. ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542

5. ผศ.ดร.ดิเรก นุ่นกล่ำ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม ๔
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา วิทยาลัยศรีโสภณ 2551
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558