หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระครูจิตตสุนทร (พิชิต ชูเกลี้ยง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

2. ดร.พีระศิลป์ บุญทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(สังคมวิทยา) สังคมวิทยา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท M.A. (Buddhist Studies) Buddhist Studies Delhi 2540
ปริญญาเอก Ph.D.(Buddhist Studies) Buddhist Studies Magadh 2555

3. ผศ.ดร.สิทธิโชค ปาณะศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาอัสสัมชัญ 2541
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2558
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง 2539

4. พระครูวิจิตรสาธุรส (นพดล เตชธมฺโม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์ เชียงใหม่ 2556
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ เชียงใหม่ 2560

5. พระครูวุฒิสาครธรรม (สาคร สาคโร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมวิทยา) สังคมวิทยา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557