หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. อาจารย์ พระครูสิริเจติยานุกิจ (วรรณชัย) ชยวณฺโณ (ดาเพ็ง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศษ.ด. สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555

2. อาจารย์ ลิขสิทธิ์ สิงห์งอย

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542

3. อาจารย์ อร่ามจิต ชิณช่าง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Science) Magadh University 2551

4. อาจารย์ อุดมลักษณ์ ศิริเกษมทรัพย์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Science) Magadh University 2551

5. อาจารย์ พรรณี วงศ์จำปาศรี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Science) Magadh University 2551