หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. พระครูสิริเจติยานุกิจ (วรรณชัย) ชยวณฺโณ (ดาเพ็ง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555

2. ลิขสิทธิ์ สิงห์งอย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(สังคมศึกษา) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542

3. นางสาวรินดา ประกอบบุญ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์วิชาเอกการปกครอง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 2557
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 2560

4. พระภาณุพงศ์ เตชวโร (สายบัว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 2558
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 2560

5. นายณลิณ ควรครู
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544
ปริญญาโท กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556