หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. พระครูสิริเจติยานุกิจ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 5
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A. linguistics Delhi 2539
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน เกษตรศาสตร์ 2551

2. นายลิขสิทธิ์ สิงห์งอย
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาสารคาม 2542

3. พระมาวิน กาญฺจโน (โทแก้ว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 2559
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 2561

4. พระวิระพันธ์ เสียงเย็น
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

5. พระภาณุพงศ์ เตชวโร (สายบัว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 2558
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 2560

6. นายณลิณ ควรครู
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544
ปริญญาโท กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556