หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระมหา ทวี มหาปญฺโญ (ละลง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา) (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist Studies) Ph.D. (Buddhist Studies) Delhi University,India 2549

2. พระมหา สมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
บาลี 7

3. ดร.ตวงเพชร สมศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

4. พระมหา อดิเดช สติวโร(สุขวัฒนวดี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รามคำแหง 2546
ปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาเอก พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
บาลี

5. ดร.แม่ชี กฤษณา รักษาโฉม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มัธยมศึกษา-ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551

6. รศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2527
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Pali&Buddhist Studies Banaras Hindu University 2541

7. ดร.สมภาร พรมทา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531
ปริญญาเอก อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2524

8. พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Pali&Buddhist studies Banaras Hindy University 2537
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531

9. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548

10. ดร. ประพันธ์ ศุภษร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศานา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544