หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. นายณัฏฐกรณ์ คำลุน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง อุบลราชธานี 2559
บาลี 1-2
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

2. พระมหาสนอง ปจฺโจปการี ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ) บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท อ.ม.(บาลีและสันสกฤต) บาลีและสันสกฤต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาเอก คด. (อุดมศึกษา) อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556

3. นางสาวปรางทิพย์ มั่นธร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาสารคาม 2550
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาสารคาม 2561

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญทวี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Social Sciences (Politics) Politics Tilak Maharashtra Vidyapeeth 2548
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536

5. นายกฤษณา เสนาเวียง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ปธ.5
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2552