หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. พระอธิการรัฐชัย ชุตินฺธโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ. (รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554

2. พระมหาสนอง ปจฺโจปการี ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ) บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท อ.ม.(บาลีและสันสกฤต) บาลีและสันสกฤต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาเอก คด. (อุดมศึกษา) อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556

3. นายเสนีย์ สรรพโส
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2540
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542

4. นายพรรณุพงษ์ ยะสุรีย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554
ปริญญาตรี พธ.บ.(รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท พธ.บ.(รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554

5. นางอรทัย อภัยโส
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พธ.บ.(รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2558