หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ พระมหา วรรณชัย ชยวณฺโณ (ดาเพ็ง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555

2. อาจารย์ พิบูลย์ศักดิ์ เมืองโคตร

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท Master of Art in Linguistics University of Mysore 2537

3. อาจารย์ ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2553

4. อาจารย์ ศราวุฒิ คัณทักษ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2554

5. อาจารย์ ทนงศักดิ์ ใจสบาย

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2542